Od počátků až po současnost

Od počátků až po současnost

Tady se začínalo, fara 1991, foto farní kronika

Před rokem 1989

Vratislavice měly po dlouhou dobu převážně německé obyvatelstvo. Německý název obce zní Maffersdorf. Mezi zdejší rodáky patří např. světově známý konstruktér automobilů Ferdinand Porsche, jehož rodný dům zde stojí dodnes.

Německé obyvatelstvo bylo tradičně katolické, proto zde kvetl náboženský život spolu s tradičními formami zbožnosti, jako jsou poutě, procesí atd. Existoval zde Katolický spolek a farnost zde vlastnila rovněž řadu budov a pozemků. Budova fary pochází z roku 1764. Barokní kostel Nejsvětější Trojice pražského architekta Marka Canevalleho byl dokončen roku 1701 a později prošel řadou úprav. Poslední velké opravy proběhly v kostele v roce 1984.

Po skončení druhé světové války byl proveden postupný odsun německého obyvatelstva, který byl v podstatě dokončen v roce 1946. Do obce se vraceli původní čeští obyvatelé vyhnaní v roce 1938, ale postupně se zde začali usazovat lidé ze všech oblastí republiky.

Od roku 1945 do roku 1989 zde působilo několik kněží. Prvním byl Josef August, který byl svou "přílišnou horlivostí" trnem v oku komunistům, kteří ho proto v roce 1951 přeložili jinam.

Po roce 1989

Pravý zlom v životě farnosti nastal, jak jinak, až v roce 1989. V roce 1990 zde začal sloužit vynikající rochlický farář Antonín Kejdana, jehož františkánské charisma brzy oslovilo řadu obyvatel. Velkým impulsem pro oživení farního společenství bylo ustanovení jáhna Václava Vaňka administrátorem farnosti v roce 1991. Oběma mužům, zvláště pak novému administrátorovi Václavovi, se (s Boží pomocí samozřejmě) podařil téměř zázrak. Společenství ožilo a začalo se rozrůstat - jednak díky několika nově přistěhovalým rodinám a také díky trpělivé práci s dětmi, které chodily na faru nejdříve za zábavou. Bratru Václavovi, otci Antonínovi a dalším pomocníkům vděčí řada členů farního společenství za svůj křest a život víry.

Věren své františkánské řeholi odešel otec Antonín v roce 1992 do nového působiště. Na jeho místo nastoupil další františkán otec Radim Jáchym, který zde sloužil do roku 2013. Otec Radim, který byl za minulého režimu pro svou víru dokonce vězněn,  působil rovněž jako žádaný exercitátor při duchovních obnovách.

Významný byl pro faru i příchod sestry Evelyny Bernard z německého sekulárního institutu sv. Bonifáce. Sestra Evelyna zde vykonávala práci pastoračního asistenta, vedla katecheze, pomáhala s přípravou bohoslužeb atd., atd.

 

Momentka z naší "prehistorie"...

"Říkejte mi Václave"...

Pod tímto názvem vyšel moc hezký rozhovor s naším jáhnem Václavem Vaňkem v diecézním časopise Zdislava číslo 3 / 2015 (strana 3) www.dltm.cz/file/17103/zdislava-2015-03

 

 

Jedním z velkých Václavových darů bylo umění pracovat s dětmi a mládeží.  Od roku 1991 přivedl Václav ke křtu a aktivnímu životu víry desítky dětí i dospělých.

Bez nadsázky lze říci, že velká část členů farního společenství nějakým způsobem vděčí Václavovi za svůj život víry.

 

Galerie:

            

       Václav Vaněk                 Antonín Kejdana OFM        

         

 Radim Jáchym OFM    Evelýna Bernard

Historie nedávná až současnost

Jak již bylo zmíněno, naše farnost byla od roku 1990 do roku 2018 spravována kněžími z řad bratří františkánů. Nejdéle zde působil otec Radim Jáchym OFM (sloužil zde věrně do roku 2013), po jeho odchodu se k nám na několik let vrátil oblíbený Antonín Kejdana, který nám sloužil do roku 2018. Oba františkáni nám velmi úspěšně sloužili až do svého odchodu do nebeského domova.

Od roku 2018 se farnost nacházela v jakémsi provizoriu a hledání, navíc Václav již nemohl naplno sloužit kvůli nemoci.

1.4. 2023 se konečně mohutně zablýsklo na lepší časy: administrátorem farnosti byl natrvalo jmenován Michal Podzimek, který u nás již dříve občas sloužil nedělní mši svatou.

 Jsme hluboce přesvědčeni a již zakoušíme, že příchod otce Michala přináší naší farnosti oživení, novou dynamiku a růst.

Michal Podzimek