Přestože prázdniny již naplno běží, sešli jsme se v hojném počtu v naší kapli, kde jsme přijímali chléb života ze stolu Páně a před tím i hojně ze stolu Slova.

Tématem dnešní neděle byla nevíra, tedy opak předchozích dvou nedělí, kdy jsme mluvili o víře. Minulou neděli byl Pán Ježíš překvapen velkou vírou ženy, která se ho dotkla a z Ježíše vyšla uzdravující moc. Dnes je Ježíš udiven nevírou. Ježíšovi sousedé nejsou schopní a ochotní přijmout, že k nim skrze člověka, kterého od dětství i s jeho příbuzenstvem znají, přichází něco božského. Možná by byli schopní poslouchat Ježíše jakožto „hodného pana faráře“, který je bude utvrzovat v jejich tradičních představách o tom, jaký je Bůh. Dle tehdejších představ to božské, v tomto případě Mesiáš, musí být „odjinud“, někdo neznámý, jakýsi tajemný duchovní superman. Pokud máme vztáhnout evangelní čtení na sebe, nejsme i my v zajetí svých představ o Bohu, o tom jak a skrze koho se může projevit? Dokážeme se otevřít tomu, že to božské může přijít z důvěrně známého prostředí, třeba z okruhu nejbližších lidí? Budeme schopní to přijmout?

Druhé čtení je z listu apoštola Pavla. Jedná se o uznaný autentický list, o kterém panuje jistota, že ho napsal apoštol Pavel sám. I Pavel čelí situacím, kdy ačkoli jsou jeho dopisy v ranných křesťanských obcích vážené a přijímané s autoritou, sám zřejmě vystupoval dosti nejistě. Snad v řeči zadrhával a nebyl tudíž příliš výmluvný kazatel. Takže křesťané, kteří přijímali Pavlovy listy jako autoritu, měli potom při osobním setkání s Pavlem problém jeho apoštolskou autoritu plně respektovat. Tato situace Pavla velmi trápila a to až tak, že mluví dokonce o ostnu satanovu, který ho sráží. Celkově byl apoštol Pavel ovšem velmi daleko na duchovní cestě, protože svou slabost přijímá a chce, aby se oslavil sám Kristus. Na jiném místě přeje těm, které vyučuje, aby se božská moc projevila právě v jejich životech.

V souvislosti s prvním čtením vyslovil otec Michal myšlenku, že kazatel by měl mít touhu po tom, aby si posluchači řekli, že k nim mluvil „prorok“.